Friday, February 21, 2014

Frida Gustavsson by Patrick Demarchelier for Allure March 2014

Frida Gustavsson by Patrick Demarchelier for Allure March 2014